สรุปคอร์ส Intro to Data Engineering จาก DataCamp เข้าใจง่าย ครบ เหมือนเรียนเอง

สรุปเนื้อหาคอร์สสอนพื้นฐานด้าน Data Engineering ตั้งแต่ฐานช้อมูล (Database), การทำ ETL (Extract Transform Load) ไปจนถึงการใช้ Airflow ทำ Data Pipeline