Tag: Data Driven

data driven organisation

Data Science เริ่มต้นอย่างไรในองค์กร – รวมเทคนิคสำคัญสู่ความสำเร็จ

การนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งข้อมูลมาจากหลากหลายที่ตาม Touchpoint ต่างๆที่ลูกค้าทิ้งไว้ให้ ซึ่งฝั่งธุรกิจต้องมีเป้าหมาย (Vision) ให้ชัด เพื่อให้ Requirement กับทีม Data Scientist ไปดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ให้ตอบโจทย์ที่วางไว้

อ่านบทความ »