Apache Spark คืออะไร เครื่องมือ Big Data ที่ไม่รู้จักไม่ได้

Apache Spark เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกดีไซน์มาให้เราใช้งานแบบทำงานกลุ่มได้ โดยที่เชื่อมต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน หรือเรียกว่า Cluster computing platform